Deklaracja dostępności Strony internetowej Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 w Poznaniu

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 w Poznaniu

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-02-26
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak mapy strony

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Stawrakakis
 • E-mail: ppp1poznan@wp.pl
 • Telefon: (61) 639-76-65/66

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1
 • Adres: 60-521 Poznań ul. J. Słowackiego 54/56
 • E-mail: ppp1poznan@wp.pl
 • Telefon: (61) 639-76-65/66

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełny, bez barier dostęp do parteru budynku; zastosowano rampę z poręczami dla wózków i osób niepełnosprawnych, dostęp do WC dla osób niepełnosprawnych. 1 gabinet przygotowany do przyjmowania klientów niepełnosprawnych – narząd ruchu.

Żeby dostać się do pomieszczeń znajdujących się na piętrach I-III konieczne jest pokonanie schodów, na chwilę obecną nie posiadamy windy ani innych udogodnień architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Bezpośrednio przed poradnią nie ma wyznaczonych miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem. W budynku nie zastosowano oznaczeń w alfabecie Braille’a. W budynku nie zainstalowano żadnych udogodnień dla osób niedosłyszących lub niesłyszących.

Raport dostępności – ZPPP1

Raport dostępności – PPPA

Raport dostępności – PPP3