DYSKALKULIA – trudności w uczeniu się matematyki

Jest to termin stosunkowo nowy. Składa się z morfemów: „dys-” (z greckiego ‘dys-’ = ‘nie’, ‘źle’) oraz „kalkulia” (z łacińskiego ‘calculo’ = ‘liczę’). Tak więc „dyskalkulia” to dosłownie „złe-liczenie” lub „nie-liczenie”.

Dyskalkulia to zaburzenia zdolności matematycznych rozumianych jako predyspozycje potrzebne do rozumienia problemów matematycznych, metod i twierdzeń, do uczenia się ich, pamiętania i odtwarzania, do wiązania ich z innymi problemami, symbolami, metodami i twierdzeniami. Dyskalkulia jest zaburzeniem rozwojowym, a więc takim, z którym dziecko przychodzi na świat i z którego skutkami boryka się od początku edukacji szkolnej.

Dyskalkulia to problem mało znany w środowisku szkolnym w Polsce, ale na szczęście i nie tak często występujący jak dysleksja, dysortografia czy dysgrafia.

Badania wskazują, że problem ten dotyczy od 3-7% dzieci. Dyskalkulia najczęściej dotyka dzieci dyslektyczne, ale nie stanowi to reguły. Wśród dzieci dyslektycznych są też takie, które mają wybitne zdolności matematyczne lub też po prostu całkiem dobrze radzą sobie z nauką matematyki.

Przypadki dyskalkulii przy braku innych objawów dysleksji są bardzo rzadkie i dotyczą ok. 1% uczniów.

O ile zaburzenia dyskalkulii nie występują zbyt często to trudności w matematyce mające zupełnie inny charakter są zmorą wielu uczniów.

Jak wskazują badania i obserwacje prowadzone na terenie naszej poradni w wielu przepadkach zgłaszane trudności są wynikiem zaniedbań edukacyjnych ucznia lub problemów natury emocjonalnej np. lęku przed przedmiotem. Wśród tej grupy uczniów kłopoty z uczeniem się matematyki utrzymują się mniej więcej na tym samym poziomie, podczas gdy w przypadku uczniów z dyskalkulia ich osiągnięcia jak i trudności są bardzo nierównomierne.

Nieoczekiwanie potrafią być błyskotliwi, by za chwilę liczyć na palcach.

Uczniowie z dyskalkulią mają zwykle przeciętny lub wyższy od przeciętnego iloraz inteligencji, ale mają trudności z pewnymi procesami myślowymi.

Trudności mogą dotyczyć:

 • Opanowania liczenia w znaczeniu prostego przeliczania obiektów
 • Niskiego poziomu rozumowania matematycznego
 • Problemów z czytaniem i zapisem symboli matematycznych
 • Trudności z liczeniem i wykonywaniem operacji arytmetycznych zarówno pisemnych jak i pamięciowych
 • Błędów o charakterze rewersji (mylenie 6 i 9), inwersji (98 i 89), opuszczeń przestawień cyfrowych
 • Zrozumienia i opanowania zasad i reguł matematycznych
 • Posługiwania się pojęciem czasu i jednostkami jego pomiaru
 • Zastosowania miar długości, ciężaru, wielkości
 • Posługiwania się pieniędzmi
 • Orientacji przestrzennej, mylenie stron prawa- lewa
 • Opanowania sekwencyjnego porządku w grach i zabawach
 • Edukacji muzycznej kłopoty z odczytywaniem nut

Drogi Rodzicu, jeżeli obserwujesz powyższe objawy u swojego dziecka, możesz skorzystać z badań w kierunku dyskalkulii na terenie naszej Poradni.

Jednak zanim podejmiesz taką decyzję zastanów się czy Twoje dziecko otrzymało wcześniej wsparcie w pokonaniu swoich trudności, bowiem nie każdy, kto ma problemy z matematyką cierpi na dyskalkulię. Czasami pomoc w nadrobieniu zaległości niweluje zgłaszany problem.

Jeśli mimo pomocy trudności się wciąż utrzymują warto zasięgnąć rady specjalisty.

Diagnoza dyskalkulii jest możliwa począwszy od ostatnich klas szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum.

Rejestracja telefoniczna pod numerem Poradni. Na badanie należy dostarczyć opinie nauczyciela matematyki z opisem trudności ucznia.